Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu, sprawozdanie biegłego rewidenta