fbpx

Statut Spółki

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 października 2015 r.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi: Libet Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: Libet S.A.

§2.

1. Siedzibą Spółki jest Wrocław.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały oraz tworzyć i prowadzić przedsiębiorstwa i zakłady, zarówno
w kraju jak i za granicą, w tym również uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia LIBET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę
akcyjną.

§3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) PKD 08.11.Z – Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał
wapiennych, gipsu, kredy i łupków,
b) PKD 09.90.Z – Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
c) PKD 08.12.Z – Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
d) PKD 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
e) PKD 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
f) PKD 23.64.Z – Produkcja zaprawy murarskiej,
g) PKD 23.69.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
h) PKD 23.70.Z – Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,
i) PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
j) PKD 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
k) PKD 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
l) PKD 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
m) PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
n) PKD 46.13.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
o) PKD 46.14.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych,
statków i samolotów,
p) PKD 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
q) PKD 46.63.Z – Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz
inżynierii lądowej i wodnej,
r) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
s) PKD 47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
t) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
u) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami,
v) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
w) PKD 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
x) PKD 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
y) PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
z) PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
aa) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
bb) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
cc) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
dd) PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
ee) PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,
ff) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
gg) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,
hh) PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
ii) PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
jj) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
kk) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
ll) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
mm) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
nn) PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
oo) PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa,
pp) PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
qq) PKD 64.30.Z – Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
rr) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
ss) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych,
tt) PKD 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
uu) PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
vv) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
ww) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
xx) PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
yy) PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych,
zz) PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność.

KAPITAŁ I AKCJE

§4.

1. Kapitał zakładowy wynosi 500.000 (pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 50.000.000 (pięćdziesiąt
milionów) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda.
2. Akcje serii „A” zostały objęte w całości w wyniku przekształcenia, o którym mowa w §2 ust. 4 Statutu.
3. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
6. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te
obligacje (obligacje zamienne).

§5

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

§6

1. W przypadku utraty przez akcjonariusza lub zniszczenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd
wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu.
2. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje numery dokumentu utraconego lub
zniszczonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie tygodnia od jego
otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego
dokumentu, wzywając wszystkich do zgłoszenia, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ukazania się
ogłoszenia, sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który
jest przedmiotem procedury umorzenia.
3. Jeżeli żądanie umorzenia i wydania duplikatu akcji imiennej zostało zgłoszone przez osobę, która nie jest
wpisana do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem wezwania Spółka wezwie listem
poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela lub też osobę, która złożyła wniosek o wpis do księgi
akcyjnej, lecz nie została jeszcze wpisana, aby w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, osoba
ta złożyła oświadczenie, co do żądania umorzenia akcji imiennej.
4. Jeżeli w ciągu terminu określonego w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej
przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie umarza dokument i
wydaje akcjonariuszowi jego duplikat.
5. Postanowienia niniejszego §6 nie dotyczą zdematerializowanych akcji Spółki, zarejestrowanych w
depozycie papierów wartościowych na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał
czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych.

§7

1. Zarząd upoważniony jest do wypłacania akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

WŁADZE SPÓŁKI

§8

Organami Spółki są:
a) Zarząd,
b) Rada Nadzorcza,
c) Walne Zgromadzenie.

§9

Zarząd
1. W skład Zarządu wchodzi od jednego do pięciu członków powoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Jednemu z powołanych członków Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza
może także dokonać wyboru Wiceprezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej
kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. Nie pozbawia go to
roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka
Zarządu.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.
5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa zakres działania poszczególnych członków Zarządu w
oparciu o regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu.
Pod nieobecność Prezesa Zarządu, jego uprawnienia i obowiązki wykonuje Wiceprezes Zarządu lub
wyznaczony przez Radę Nadzorczą członek Zarządu.
6. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie
gospodarczym, przestrzega prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.
7. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem, a jeżeli Zarząd jest
jednoosobowy, członek Zarządu samodzielnie.
8. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie jego obrad.
9. Członkowie Zarządu, na zaproszenie Rady Nadzorczej, mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach.
10. Powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej.
11. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia roczny plan finansowy Spółki oraz
Grupy Kapitałowej na następny rok obrotowy, obejmujący również planowane wydatki inwestycyjne.
12. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, o którym mowa w §10
ust. 11 podpunkt g), zwraca się do Rady Nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu
obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach
prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada
większościowy udział kapitałowy.
13. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określone są w regulaminie Zarządu, uchwalanym przez
Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

§10

Rada Nadzorcza
1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne
Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Członek
Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie przez Walne Zgromadzenie.
3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
4. Począwszy od pierwszego walnego zgromadzenia po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od
Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. W zakresie kryteriów niezależności
członków Rady Nadzorczej, powinny być stosowane kryteria przyjęte na rynku regulowanym, na którym
dopuszczono do obrotu akcje Spółki. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria
niezależności przez cały okres trwania kadencji a w razie zaprzestania spełniania ww. kryteriów powinien
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych, powiadomić o tym Zarząd.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie jego obrad.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć
spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków,
a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
10. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą między innymi:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz
wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu
Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
b) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków
Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do
czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali zawieszeni, odwołani, złożyli
rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
c) wnioskowanie o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
przez Walne Zgromadzenie,
d) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej na następny rok
obrotowy, obejmującego również planowane wydatki inwestycyjne,
e) wybór biegłego rewidenta do wykonania badania bądź przeglądu sprawozdań finansowych, do
sporządzania których zobowiązana jest Spółka,
11. Następujące czynności wymagają zgody Rady Nadzorczej:
a) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
b) zawarcie jakiejkolwiek umowy kredytu, pożyczki, w tym także podjęcie decyzji co do źródła
finansowania zewnętrznego Spółki oraz podejmowanie jakichkolwiek czynności dotyczących zakupu
przez Spółkę towarów lub usług, skutkujących powstaniem zobowiązania nieuwzględnionego w
przyjętym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą
powyżej kwoty netto 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych bądź przekroczeniem
taką o kwotę limitu wydatków ustalonego na określony cel w takim rocznym planie finansowym, z
wyłączeniem jednakże zakupów surowców bądź innych towarów albo usług dokonywanych w toku
zwykłej działalności Spółki,
c) udzielanie poręczeń, gwarancji, przejęcie długu, ustanowienie hipoteki, zastawu oraz ustanowienie
lub zmiana jakiegokolwiek innego zabezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, o wartości
przekraczającej 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych, z wyłączeniem spraw
objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
d) podjęcie zadania inwestycyjnego nie przewidzianego w rocznym planie finansowym zatwierdzonym
przez Radę Nadzorczą lub zaciąganie wynikających z takiego zadania zobowiązań, jeżeli powstałe w
związku z tym wydatki bądź obciążenia przekraczają kwotę 20.000.000 (słownie: dwudzieste
milionów) złotych,
e) połączenie z innym podmiotem, zbycie, nabycie, dzierżawa lub najem lub jakiekolwiek
rozporządzenie wszystkimi składnikami lub istotną częścią majątku Spółki o wartości
przekraczającej 3.000.000 (słownie: trzech milionów) złotych, z wyłączeniem czynności
podejmowanych w ramach normalnej działalności Spółki lub objętych rocznym planem finansowym
zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
f) zbywanie, nabywanie oraz obciążanie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa
w innych podmiotach, w tym także akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub także
wyrażenie zgody na tworzenie spółek prawa handlowego,
g) dokonanie przez Spółkę transakcji lub jednostronnego świadczenia na rzecz podmiotu
powiązanego, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust.
2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z wyłączeniem
transakcji typowych, o których mowa w §9 ust. 13,
h) zatrudnienie, rozwiązanie lub dokonanie zmian w treści stosunku pracy osoby, której łączne
wynagrodzenie w skali roku przekracza lub w wyniku proponowanej zmiany przekroczyłoby kwotę
1.000.000 (jeden milion) złotych netto; w przypadku ustanowienia w ramach Rady Nadzorczej
Komitetu Wynagrodzeń zgody w powyższych sprawach udziela ten komitet,
i) nabywanie przez Spółkę jakichkolwiek instrumentów finansowych, z wyłączeniem: (i) inwestycji
objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą oraz (ii) lokat w
instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa RP oraz spółki z siedzibą w Rzeczpospolitej
Polskiej do łącznej wysokości 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych, a w odniesieniu do
instrumentów pochodnych, zawieranie wszelkich transakcji takimi instrumentami za wyjątkiem
transakcji typu forward w celu zabezpieczenia rzeczywistego ryzyka zmian kursu walutowego
owego ponoszonego przez Spółkę,
j) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z
wyłączeniem spraw objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
k) utworzenie i prowadzenie oddziału, zakładu lub przedsiębiorstwa poza głównym miejscem
prowadzenia działalności przez Spółkę w kraju i za granicą, w tym również uczestniczenie w innych
spółkach w kraju i za granicą.
12. Dla skuteczności uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w ust. 10 podpunkt e), oraz w
ust. 11 w podpunktach g), i) wymagane jest oddanie głosu za podjęciem uchwały przynajmniej przez
jednego członka niezależnego, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
13. Rada Nadzorcza powinna poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa lub Statucie:
a) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji
Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
istotnym dla Spółki,
b) raz w roku dokonać i przedstawiać zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, z
wyłączeniem spraw porządkowych oraz spraw wnoszonych z inicjatywy Rady Nadzorczej.
14. Rada Nadzorcza uchwala regulamin określający szczegółowe zasady jej funkcjonowania.
15. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia
poszczególnych kwestii, przy czym w Radzie Nadzorczej powołuje się jako komitety stałe:
a) Komitet Audytu, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
publicznym, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 członków, Rada
Nadzorcza może zdecydować, że sama będzie wykonywać zadania Komitetu Audytu,
b) Komitet Wynagrodzeń właściwy w sprawach nadzoru nad sposobem i formą wynagradzania
członków Zarządu oraz kwestiami wprowadzania w Spółce programów motywacyjnych, jak również
w sprawach określonych w ust. 11 podpunkt h) powyżej z zastrzeżeniem że Rada Nadzorcza może
zdecydować, iż sama będzie wykonywać funkcje Komitetu Wynagrodzeń.

§11

Walne Zgromadzenie
1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, lub Rada Nadzorcza z
własnej inicjatywy.
3. Walne Zgromadzenie uchwala regulamin określający szczegółowe zasady jego działania.
4. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego
Zgromadzenia.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
c) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
d) powzięcie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
e) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
g) zmiana Statutu,
h) połączenie Spółki z inną spółką, likwidacja i rozwiązanie Spółki,
i) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie
na przedsiębiorstwie ograniczonego prawa rzeczowego,
j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą, —-
l) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.
6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, dokonane za
uprzednią zgodą Rady Nadzorczej lub przez nią zatwierdzone nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§12

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, do którego
przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie
osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki.
3. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości
nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji.
4. Do kapitału zapasowego będą przelewane również ewentualne dopłaty, uiszczane przez akcjonariuszy w
zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą
użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
5. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia można tworzyć i likwidować w Spółce kapitały rezerwowe
oraz fundusze celowe.

LIKWIDACJA SPÓŁKI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
2. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu lub osoby wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

Libet - Producent Kostki Brukowej

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że w ramach korzystania z niniejszego serwisu może dojść do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy będziemy w stanie Panią/Pana zidentyfikować z wykorzystaniem gromadzonych w serwisie danych. W szczególności będzie to mieć miejsce gdy poda Pani/Pan swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Michalczyka 5.

 

Czy Libet S.A. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?

 

Libet S.A. z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym względzie nie posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Libet S.A. drogą mailową: dane@libet.pl

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

b) marketingowym związanym z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A. pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

c) udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A. w oparciu wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).

 

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Libet S.A. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Libet S.A. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie związanym z wykorzystaniem narzędzi Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords.

 

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

 

Z uwagi na korzystanie z narzędzi Google, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych następuje w tym wypadku w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), której zasad przestrzega Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl);

 

Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych powinna się Pani/Pan skontaktować z Libet S.A. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres dane@libet.pl

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie.

 

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do Libet z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez Libet S.A. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup (profilowanie). Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę w sposób opisany w Polityce Cookies. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez Facebook Ltd. Czy Google LLC, są dostępne na ich stronach. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę, do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty. Libet S.A. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest możliwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA