Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.libet.pl

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.Libet.pl jest Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-332, przy ul. Powstańców Śląskich 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373276.

Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.libet.pl jest dla Spółki szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.

Dane przekazane Spółce przez użytkowników

Libet S.A. zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia, za zgodą użytkownika, informacji handlowej. Użytkownik może przekazać Spółce, za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, miejscowość i adres e-mail oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W zakresie, w jakim Libet S.A. zbiera od użytkowników dane osobowe, Spółka pełni obowiązki administratora danych osobowych i przetwarza dane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celach:

  • udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza;
  • marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A;
  • udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A. 

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum, a ich przetwarzanie jest uzależnione od dobrowolnej zgody wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania.

Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Informacje handlowe

Libet S.A. nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy
z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie Libet S.A. stosownego oświadczenia przesłanego na adres dane@libet.pl..

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Libet S.A. przechowuje zapytania kierowane do serwera Spółki, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies serwer Serwisu Spółki może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

  • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
  • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez Spółkę przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony www.libet.pl. Spółka wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa udostępniona przez Google, Inc. („Google”), która pozwala przeprowadzać analizy oglądalności stron internetowych. Google Analytics używa plików cookies (o których mowa powyżej oraz w Polityce dotyczącej plików cookies ) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystało z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Profilowanie użytkowników

Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez Libet S.A. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez ww. podmioty, są dostępne na ich stronach.

Wskazane dane statystyczne będą przechowywane i przetwarzane przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie www.libet.pl.

Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę www.libet.pl, do grup spełniające określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty.

 Libet S.A. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest możliwa.

Odnośniki do innych stron

Na stronie internetowej www.libet.pl znajdują się również odnośniki do innych stron www. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Bezpieczeństwo informacji

Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących użytkownika. Dane zbierane za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie internetowej są przesyłane na szyfrowany serwer pocztowy, co zapewnia ochronę danych Użytkownika.

Zmiany w polityce prywatności

Libet S.A. może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.libet.pl.

Libet - Producent Kostki Brukowej